Vinaora Nivo Slider
Huisregels
Eerstelijnsbehandelcentrum
Privacy Policy
 
Zorgboog in Balans B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zorgboog in Balans B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Zorgboog in Balans B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Zorgboog in Balans B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training;
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De behandelovereenkomst of abonnement;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Zorgboog in Balans B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN;
 • ID of paspoortnummer;
Uw persoonsgegevens worden door Zorgboog in Balans B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Zorgboog in Balans B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Verwijzing;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Zorgboog in Balans B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoon;
 • AGB;
Uw persoonsgegevens worden door Zorgboog in Balans B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
 

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Zorgboog in Balans B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Zorgboog in Balans B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
Uw persoonsgegevens worden door Zorgboog in Balans B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Zorgboog in Balans B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Zorgboog in Balans B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • AGB-nummer;
 • BIG-nummer;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens;
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Uw persoonsgegevens worden door Zorgboog in Balans B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Zorgboog in Balans B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens Zorgboog in Balans B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Zorgboog in Balans B.V.
Postbus 16
5760 AA
Bakel
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Geachte cliënt,

Wij heten u van harte welkom!
U maakt gebruik van de behandeldiensten van Zorgboog in Balans, daar zij wij blij om.
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, willen we u vragen onderstaande informatie zorgvuldig door te nemen.
Indien u gebruik wilt maken van onze diensten kunt u zich aanmelden bij de zorgcentrale
Zij noteren uw persoonlijke gegevens en plannen een afspraak voor u inbij de betreffende behandelaar.
De zorgcentrale is maandag t/m vrijdag bereikbaar op telefoonnummer 0492-348444.
Indien u een verwijsbrief van de huisarts of specialist heeft ontvangen verzoeken wij u deze bij de eerste afspraak mee te nemen, evenals een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, ID kaart, paspoort).

Een gemaakte afspraak wijzigen of afzeggen

Wilt u een gemaakte afspraak wijzigen of afzeggen, dan is dit kosteloos tot uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de behandeling.
Dit doet u door de zorgcentrale van Zorgboog in Balans te bellen.

Indien u uw behandeling binnen 24 uur wilt wijzigen of afzeggen behouden wij ons het recht voor om de voorgenomen behandeling bij u in rekening te brengen.

Wanneer u door omstandigheden langdurig afwezig bent, dient u bij terugkomst tijdig uw aanwezigheid weer kenbaar te maken bij de zorgcentrale, zodat de behandelaar u weer kan inplannen.

Behandeling vanuit de dagbestedingscentra

Als u behandelingen van Zorgboog in Balans afneemt vanuit een van onze dagbestedingscentra, dan zijn bovenstaande regels ook voor u van toepassing.

Vergoeding behandeling

Het aantal behandelingen en het tarief dat door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, verschilt per verzekeraar.
Wij adviseren u daarom nadrukkelijk de polis van uw zorgverzekering te raadplegen.
U bent zelf verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de vergoedingsgrens van uw zorgverzekering.
Als u hierover vragen heeft, of twijfelt of uw verzekering uw behandelingen zal vergoeden, kunt u uw verzekeraar bellen of uw behandelaar hierover raadplegen.

Rechten en plichten

Tot slot willen wij u wijzen op de rechten en plichten die zijn vastgelegd in de WBGO:

       •   Recht op informatie over de medische situatie.
       •   Inzage in het medisch dossier.
       •   Recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens.
       •   recht op vrije artsenkeuze.
       •   Vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen.

       •   De patiënt is verplicht zijn zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte te stellen
            van zijn problematiek.
       •   De patiënt verleent medewerking aan de zorgverlener en volgt adviezen zo strikt mogelijk op.

Met vriendelijke groet,

Uw behandelaar van Zorgboog in Balans.
FacebookTwitter